Política de privacitat i Avís legal

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web ihr.world/es (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, amb domicili per a l’exercici de drets a INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS – c/Princep de Viana, 9, 2-2, 08001 BARCELONA. E-mail: info (arrova) ihr (punt) world.

Finalitats del tractament

Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau. Realitzar la gestió administrativa de les donacions realitzades a través de la pàgina web. Amb la finalitat d’obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzem el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la identificació de la persona interessada en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment atorgat per la persona interessada, mitjançant l’acceptació de la casella disposada per aquest fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a la persona usuària. Execució d’un contracte. El tractament per a la gestió de donacions puntuals o periòdiques està basat en l’execució d’un contracte del qual la persona interessada n’és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals.

Interès públic. Les dades publicades al lloc web es tracten en base a l’educació i la investigació històrica sobre la repressió durant la guerra civil espanyola i el franquisme.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Quan la persona usuària enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Quan la persona usuària faciliti les seves dades per realitzar donacions puntuals o periòdiques, el RESPONSABLE conservarà les seves dades mentre siguin necessàries per a l’esmentada finalitat o, en el cas de les donacions periòdiques, mentre la persona interessada no sol·liciti la cancel·lació d’aquestes aportacions y mentre puguin existir responsabilitats derivades del seu tractament o existeixi obligació legal de conservació.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS –c/Princep de Viana, 9, 2-2, 08001 BARCELONA. E-mail: info (arrova) ihr (punt) world. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades a través d’algun dels formularis d’aquest lloc web.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials, la persona usuària ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, la persona usuària consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del RESPONSABLE i que les notícies publicades pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de la persona usuària per connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa les persones usuàries hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que les persones usuàries incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquestes.

II. AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS (ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web  ihr.world.

Denominació: ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Domicili: C/ PRÍNCEP DE VIANA 9 2o 2a , 08001 BARCELONA
Telèfon: 600 61 93 14
Email: info (arrova) ihr (punt) world
CIF: G66921578
Inscripció registral: Associació inscrita al Registro Nacional de Asociaciones, número 612891

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, el logo (dissenyat per Berta Gallego), els formats, dissenys gràfics, texts, imatges, articles d’opinió i documents, pertanyen a ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició de les persones usuàries informació sobre els nostres productes i serveis.

Resta expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials. Tanmateix, els continguts d’aquest lloc web es poden fer servir per a finalitats personals o educatives. Els articles publicats poder ser compartits amb llicència CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es 

ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Així mateix, ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS no es fa responsable de les opinions en els comentaris dels articles d’opinió enviats per les persones usuàries i visitants d’aquesta pàgina web.

La persona usuària s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei a les persones usuàries. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, la persona usuària, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, la persona usuària renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Revisat abril 2021